Izba tradycji AKMS.pl

Cele Stowarzyszenia Proobronnego:

 1. działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania,
 2. przygotowywanie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do obrony cywilnej,
 3. popularyzacja sportu strzeleckiego oraz kolekcjonerstwa broni palnej i innej,
 4. popularyzacja strzelectwa rekreacyjnego, dynamicznego, obronnego i bojowego,
 5. poszerzanie wiedzy i edukowanie w dziedzinie strzelectwa rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni,
 6. promocja i popieranie strzelectwa rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni,
 7. zwiększenie odsetka obywateli czynnie uprawiających strzelectwo i pasjonatów kolekcjonerstwa,
 8. przyspieszenie odbudowy kultury posiadania, kolekcjonowania i strzelania z broni palnej w Polsce.
 9. podnoszenie poziomu sprawności fizycznej,
 10. uczenie zdyscyplinowanej pracy w zespole,
 11. poszerzanie i propagowanie wiedzy z zakresu obronności,
 12. przygotowywanie młodzieży do służby wojskowej, służby w formacjach Obrony Cywilnej, Straży Granicznej, Policji. Straży Pożarnej, a także w innych służbach mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne,
 13. wychowywanie członków Stowarzyszenia w duchu patriotycznym,
 14. propagowanie wspólnego uprawiania sportu i aktywnej rekreacji,
 15. wspieranie i animowanie aktywności społecznej w środowiskach lokalnych,
 16. integrowanie społeczeństwa obywatelskiego,
 17. propagowanie postaw wolontariackich,
 18. organizowanie rekonstrukcji historycznych z wykorzystaniem dopuszczonych prawem rodzajów broni,
 19. promowanie i organizowanie działań o charakterze kolekcjonerskim wśród członków Stowarzyszenia,
 20. upowszechnianie i rozwijanie wiedzy o pierwszej pomocy, medycynie ratunkowej i ochronie zdrowia,
 21. organizowanie edukacji i doskonalenia umiejętności w zakresie pierwszej pomocy i ochrony zdrowia,
 22. udoskonalanie działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności,
 23. podnoszenie poziomu wiedzy o historii Polski i oręża polskiego,
 24. podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu funkcjonowania i działalności różnych formacji wojskowych,
 25. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.